Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNOWIE

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

http://www.sp3.tarman.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.01.2020

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 05.04.2021

Deklarację sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

STRONA POSIADA NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA UŁATWIEŃ DOSTĘPU

syntezator mowy (strona główna)

nawigacja na klawiaturze

brak animacji CSS3

kontrast+

kontrast biało-czarny

powiększony tekst

pomniejszony tekst

czytelna czcionka

podkreślone linki

podkreślone tytuły

zaznaczone linków

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Przemysław Tajchner, e-mail: sp3tarnow@interia.pl

lub kontakt do sekretariatu szkoły: sekretsp3@umt.tarnow.pl telefon: 14 688 86 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Mikołaja Kopernika, prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W szkole znajdują się toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Tekst do odczytu maszynowego