Nauczyciele

 

Kadra pedagogiczna 2022/2023

 

Przedmiot

Nauczyciel uczący
Edukacja wczesnoszkolna  
Język polski  
Język angielski  
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka  
Historia  
Wiedza o społeczeństwie
Przyroda  
Biologia
Geografia
Chemia
Fizyka
Matematyka  
Informatyka  
Technika
Religa  
Wychowanie fizyczne  
Wychowanie do życia w rodzinie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Doradztwo zawodowe
Obowiązki nauczyciela wspomagającego  

 

Obowiązki pedagoga
Obowiązki psychologa  
Obowiązki logopedy  
Obowiązki bibliotekarza
Obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej  
Zajęcia rozwijające kreatywność  
Gimnastyka korekcyjna  
Zajęcia rewalidacyjne