Prawo wewnątrzszkolne

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W TARNOWIE

Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły

Wewnętrzny system oceniania ucznia w klasie I-III

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnowie

Regulamin placu zabaw

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin świetlicy szkolnej

Wprowadzenie regulaminu użyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego

Regulamin użyczenia laptopów na okres nauczania zdalnego

Zarządzenie w sprawie archiwizacji dokumentów